İstasyon Caddesindeki Lojmanlar Satılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçtiğimiz yıl aralık ayı içerisinde kabul edilen torba kanunla kamu lojmanlarının satışına yönelik düzenleme sonrasında İl Özel İdaresine ait 1. İstasyon Caddesi’nde bulunan 6 adet daire satışa çıkarıldı.

Konuya yönelik olarak İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada “Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait 741 ada 27 nolu parsel üzerinde bulunan bina içerisinde mülkiyeti İdaremize ait 6 adet daire 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

İhale 13 Şubat 2018 Salı günü saat 14.00’de 1. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır. İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Şartname bedeli 1000 TL dir. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’ye kadar hazırlayarak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Satışı yapılacak olan taşınmazlar İl Özel İdaresince Lojman olarak kullanıldığından 05 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Bazı Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanunun 58. maddesine istinaden; ihale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilir, peşin olarak ödenmesi halinde yüzde on indirim uygulanır. Öncelikli satın alma hakkı sahibinin peşin veya taksitli olarak kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, tebligattan itibaren 15 (onbeş) günlük süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, En yüksek teklifi veren istekli ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir.

Konutun en yüksek bedeli veren istekli tarafından alınması durumunda kamu konutunda oturan 2 (iki) ay içerisinde konutu tahliye edecektir. En yüksek teklifi veren tarafından ihaleden vaz geçilmesi durumunda, ihaleye girmek için yatırılan % 3 lük Geçici Teminat Bedeli idare adına gelir kaydedilecektir. Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir” denildi.

İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

a) 2. Kat 8 Numaralı Güney Batı Cepheli 120 metrekare Dairenin Muhammen Bedeli 242.710,17, Geçici Teminatı 7.281,31 İhale Tarihi: 13 Şubat 2018 İhale Saati: 14.00

b) 2. Kat 7 Numaralı Kuzey Batı Cepheli 126 metrekare dairenin Muhammen Bedeli 251.538,69, Geçici Teminatı 7.546,16 İhale Tarihi: 13 Şubat 2018 İhale Saati: 14.20

c) 2. Kat 5 Numaralı Güney Doğu Cepheli 116 metrekare Dairenin Muhammen Bedeli 217.824,49 Geçici Teminatı 6.534,73 İhale Tarihi: 13 Şubat 2018 İhale Saati: 14.40

d) 3. Kat 12 Numaralı Güney Batı Cepheli 120 metrekare Dairenin Muhammen Bedeli 242.710,17 Geçici Teminatı 7.281,31 İhale Tarihi: 13 Şubat 2018 İhale Saati: 15:00

e) 3. Kat 9 Numaralı Güney Doğu Cepheli 116 metrekare Dairenin Muhammen Bedeli 220.824,49 Geçici Teminatı 6.624,73 İhale Tarihi: 13 Şubat 2018 İhale Saati: 15.20

f) 6. Kat 21 Numaralı Güney Doğu Cepheli 116 metrekare Dairenin Muhammen Bedeli 229.824,49 Geçici Teminatı 6.894,73 İhale Tarihi: 13 Şubat 2018 İhale Saati: 15.40

İhaleye ilişkin detaylı bilgi http://karamanozelidare.gov.tr/- -mulkiyeti-karaman-il-ozel-idaresine-ait-6-adet-daire-satisa-cikarilacaktir linkinde yer almaktadır.